Pages

Wednesday, 12 October 2011

Bagaimana Saiznya

Sesi pengajaran ketiga yang bertajuk ”Bagaimana saiznya” adalah menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. Guru menggunakan Teori Masteri dalam meransang murid mengenalpasti pelbagai saiz, iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi dan rendah. Teori Humanistik yang berpusatkan pelajar di mana murid menyusun objek mengikut urutan saiz, iaitu dari kecil ke besar, dari pendek ke panjang dan dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Pendekatan inkuiri pula membolehkan pelajar membuat perbandingan antara dua objek mengikut saiz dalam kumpulan masing-masing. Kemahiran proses sains adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran-kemahiran mencirikan, membandingkan, membezakan dan menghubungkait digunakan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran ini.

No comments:

Post a Comment