Pages

Tuesday, 11 October 2011

Falsafah, Matlamat Dan Objektif

1.0       Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
                                                                      (Dipetik dari Kementerian Pendidikan Malaysia: 1996)
               
1.1              FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ,pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
(Dipetik dari Sukatan Pelajaran Dunia Sains Dan Telnologi, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010)

1.2              Matlamat Mata Pelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan
nilai murni.
   
1.3       Objektif Mata Pelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:
·        Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka.
·         Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
·         Meningkatkan daya kreativiti murid.
·         Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
·        Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
·         Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.
·         Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

No comments:

Post a Comment